Endokary derejeli myhmanhanalar üçin çyrany nädip saýlamaly?Glalpyldawuk yşyklar üçin agdarlyşyk näme?

Bäş ýyldyzly myhmanhanalar mydama kaşaňdy, ýöne haýsylary jedel edýär?Recentlyakynda myhmanhananyň dizaýn magazineurnaly “Sleeper” dizaýn pudagynda agyr agramly diýlip ykrar edilen baýragy çykardy -AHEAD baýraklary.

1

Gysga sanawda ýazylan eserlerde, enjamlaryň tapawudyna garamazdan, her bir myhmanhananyň umumy atmosferasy gaty gowy, esasanam aýratyn, amatly we amatly gurşaw sebäpli bolýar.

2

nädip Amsterdam RAIGollandiýa

3

ApfelhotelItaliýa

4

ApfelhotelItaliýa

Şeýlelik bilen, myhmanhananyň yşyklandyryş effektlerini nädip gazanyp bileris?Bu, dürli myhmanhana görnüşlerini birleşdirmegimizi we yşyklandyryş standartlary, yşyklandyryş derejesini meýilleşdirmek, yşyklandyryşy saýlamak, yşyklandyryşy saýlamak, sahnany dolandyrmak we beýleki meseleler ýaly meselelere doly göz aýlamagymyzy talap edýär.Olaryň arasynda lampalary saýlamak hakykatdanam möhümdir.Gowy yşyklandyrmagyň ölçegi, yşyklandyrmak üçin zerur bölegi yşyklandyrmak üçin dogry lampany saýlamakda has giňdir.

Myhmanhananyň özi dürli belentlikler we dürli talaplar bilen öňdäki zal, lobbi, restoran, koridor, otaglar we ş.m. ýaly ýerleri öz içine alýan çylşyrymly gurluşdyr.Çyralar we çyralar, esasanam esasy yşyk üçin dürli giňişlikleriň zerurlygy bilen birleşdirilmelidir.Tebigy saýlaw gaty möhümdir.Şeýle-de bolsa, yşyklandyryjylar mydama myhmanhanalaryň ulanylyşynda şeýle kynçylyklary başdan geçirýärler, esasanam käbir öýjükli ýerlerde:

1. Çyranyň güýji gaty beýik, ýagty we kör.Kuwwat gaty pes, garaňkyda gezýär.

2. Zolak gaty beýik bolup, adamlary akyl taýdan ýadadýar.

3. lightagtylyk radiasiýa meýdanynyň ýagtylygy deň däl, käbir ýerler arassa we ýagty, käbir ýerleri garaňky we garaňky.

4. lightagtylygyň hili standartlara laýyk gelmeýär, ýöne ony esasy standartyna ýetirýärýagtylandyr".

5. Gurmak we sökmek meselesini çözmek, soň bolsa tehniki hyzmat etmek köp wagt talap edýär we köp zähmet çekýär.

Myhmanhananyň giňişliginiň esasy yşyklandyrylyşy hökmünde, yşyklandyryjylar barada köp bilim bar ýaly.Bu gün myhmanhanada gowy ýagtylygy nädip saýlamalydygy barada gowy söhbet ederis.

 

Myhmanhananyň dürli ýerlerinde yşyklandyryjylaryň roly.

1. myhmanhananyň her bir ýerinde yşyklandyryjylaryň funksional talaplaryny aýdyňlaşdyrmalydyrys.Umuman aýdylanda, myhmanhana bölünýärbelent meýdany"we pes gatly meýdan".Şonuň üçin bu iki ugurdaky aýratynlyklara görä çyralary saýlamaly.

Myhmanhananyň lobbi, restoran we beýleki belent ýerler, poluň beýikligi adatça H> 6mbelent meýdany", “LED Downlights” -a isleg ýerleşdirildi (daşky gurşaw bilen utgaşdyryldy, myhmanlary köpeltmeli däl), has uly güýç, uly diametr (uly göwrüm), ýalpyldawuklyga garşy öndürijilik.

5

2. Myhmanhananyň koridorlary, otaglary, hajathana we beýleki ýerler, ortaça poluň beýikligi H <2.8m bolan “aşaky gatyň beýikligi”, yşyk-diodly yşyklandyryjylara talaplar ýerleşdirilen (poluň beýikligini gysmazdan arassa potoloklar görünýär), pes güýç we kiçi kalibrli (kiçi göwrümli), ýalpyldawuklyga garşy gowy öndürijilik.

6

▲ Bir Stocka myhmanhanasyMançester

Myhmanhana üçin dogry çyrany nädip saýlamaly? Myhmanhananyň dürli ýerlerinde yşyklandyryjylaryň roly.

Kosmosyň esasy yşyklandyryş guraly hökmünde gowy yşyklandyryş aşakdaky nokatlara eýe bolmalydyr:

1. -agtylyga garşy lampalar: dogry ýer ýagty, ýöne lampa ýagty däl.

Cut Kesilen burçuň talaplaryna laýyk gelýän çyralar (kesilen burç> 30º we 45º-den gowrak)

7副本

② Çuňňur düşýän yşyk

未命名

Various Dürli ýalpyldawuk halkalar bilen çyralar

8

Optical Specialörite optiki reflektorlar

9

2. Düzülip bilýän burç funksiýasy bilen çyra

Diňe yşyk çyralarynyň işleýşini artdyrmak bilen çäklenmän, potolok çyrasynyň kadaly bolmagyna we giňişlik mümkinçiliklerini ýokarlandyrmagyna mümkinçilik berýär.

10

3. Takyk şöhle burçy

Myhmanhana üçin şöhle burçy ýeňil iýerarhiýa we atmosfera duýgusyny döretmegiň täsirli usullaryndan biridir

Myhmanhananyň giňişligi üçin şöhle burçy, ýagtylyk iýerarhiýasy we atmosfera duýgusyny döretmegiň täsirli usullaryndan biridir.“LED çyralar” döwründe dürli markalaryň şöhle burçlary tapawutlanýar. Myhmanhananyň otagynda ulanylýan yşyk-diodly yşyk bolsa, orta we dar (15-18) ulanmak maslahat berilýär˚), (orta şöhle 22-25˚) we orta we giň (28-30)˚) we myhmanhananyň kabulhanasynda giň şöhleleri ulanyp bolýar (55-60˚), dürli ýerlerde dürli burçlar ulanylýar.

4. Çyralaryň ýagtylyk hili standartlara laýyk gelýär.

“LED” yşyklandyryş önümleriniň ýagtylygyň hiline baha beriş görkezijileri: reňk temperaturasy, reňkiň görkezilmegi, R9 bahasy we reňk çydamlylygy (SDCM) we ş.m. LED yşyklandyryjylaryň yşyk hiliniň talaplary aşakdakylar:

a248236bdec31d431e4322e59c4dc3da

5. Lightagty tegmiller arassa we yzygiderli

Myhmanhananyň meýdany fasad bolsun ýa-da uçar bolsun, tertipli we arassa bolmaly.Islendik bulaşyk yşyk ýa-da kölege, görüş effektine täsir eder we ýumşak we birmeňzeş yşyklandyryş gurşawyny döretmekde we şöhlelenýän obýektiň özüni aňlatmagyň manysy ýok.Şonuň üçin gowy ýagtylyk nokady arassa we owadan bolmaly we halo tebigy bolmaly.

11
12

Iş wagty: 16-2021-nji ýanwar